Chcem pomôcť / Potrebujem pomoc

Chcem pomôcťZložitá situácia v spoločnosti v súvislosti so šírením koronavírusu si vyžaduje našu solidaritu. Najzraniteľnejšou skupinou sú hlavne osamelí starší ľudia a občania odkázaní na pomoc iných ľudí. Aj cestou dobrovoľníctva to spolu zvládneme

 

Môžem pomôcť:


Čestné prehlásenie:
Prehlasujem, že som v súčasnej dobe plne zdravotne spôsobilý/á vykonávať dobrovoľnícku činnosť, nemám príznaky ochorenia (horúčka, kašeľ, zhoršené dýchanie), nebol/a som v posledných 3 týždňoch v zahraničí a za posledných 14 dní som nebol/a v kontakte s nakazenou osobou alebo podozrivou z nákazy.

Ďalej čestne prehlasujem, že som trestne bezúhonný/á a že nebolo proti mne začaté žiadne trestné konanie. Som si vedomý/á, že zamlčaním alebo uvedením nepravdivých skutočností môžem ohroziť seba alebo človeka, ktorému pomáham.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Súhlasím, aby Mestský úrad v Žiline spracoval moje osobné údaje za účelom vedenia evidencie dobrovoľníkov. Prevádzkovateľ osobných údajov sa zaväzuje, že osobné údaje dobrovoľníka neposkytne tretím osobám. Bližšie informácie o právach dotknutých osôb a spracúvaní osobných údajov nájdete na webe prevádzkovateľa www.zilina.sk.

* - povinné polia


Potrebujem pomoc3259 x zobrazený